Informacja o nowym sposobie przetwarzania danych osobowych na podstawie RODO

Firma Handlowa GiGA Arkadiusz Koćma przykłada dużą wagę do ochrony Państwa prywatności. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Państwa dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Od 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (określane jako RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

RODO zmienia sposób i zasady przetwarzania danych osobowych.

W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach zawierania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz w innych uzasadnionych celach w tym w celach marketingowych, w celach windykacji nieopłaconych faktur za świadczone usługi czy w związku z wykonywaniem obowiązków nałożonych na Dostawcę usług i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Kto będzie administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych będzie po 25 maja 2018 r. Arkadiusz Koćma. Dane do kontaktu Administratora danych: Firma Handlowa GIGA Arkadiusz Koćma, ul. Sobiesęcka 17, 32-043 Skała, e-mail: bok@gigainternet.pl, tel. kontaktowy: 12 445 90 00.

Dlaczego będziemy przetwarzać dane osobowe i przez jaki czas ?

Przetwarzanie danych nastąpi w celach takich jak:

 • złożenie zamówienia na usługę i weryfikację w zakresie możliwości zawarcia umowy – przez czas do zawarcia umowy
 • wykonanie i realizacja umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych – przez czas trwania umowy
 • wykonywanie obowiązków nałożonych przepisami powszechnie obowiązującego prawa – ustawa o rachunkowości, ustawy podatkowe, ustawa prawo telekomunikacyjne, rozporządzenie w sprawie reklamacji usług telekomunikacyjnych, przepisy dotyczące wydatkowania środkami przyznanymi w ramach dotacji unijnych – przez czas wykonywania obowiązków
 • cele marketingowe własnych usług i produktów – przez czas trwania umowy, a po wygaśnięciu umowy, za Państwa zgodą, przez okres do dwóch lat
 • cele związane z windykacją naszych należności, wynikających z umów i nieopłaconych faktur za świadczone usługi – do czasu przedawnienia roszczeń

Komu możemy przekazać dane? Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych?

Odbiorcą Państwa danych są upoważnienie pracownicy Administratora oraz podmioty, którym przekazano dane na podstawie umów o powierzenie danych. Państwa dane, w zakresie w jakim korzystamy z usług zewnętrznych podmiotów dla zapewnienia obsługi i stałego świadczenia usług, przekazujemy:

 • firmie księgowej i podmiotom zapewniających obsługę prawną,
 • dostawcy usług TV,
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 • podmiotom świadczącym usługi marketingowe,
 • w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać dane biurom informacji gospodarczej oraz instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności.

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przeniesienia danych do innego administratora danych oraz ograniczenia ich przetwarzania. Możliwe jest także wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie i w dowolny sposób, lub zgłoszenie sprzeciwu. Przysługuje również skarga do organu nadzorczego do spraw danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest:

 • w celu świadczenia usług:
  niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie lub spełnienia żądania zgłoszonego przez osobę, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 • w celu:
  • marketingu własnych usług i produktów,
  • windykacji – prawnie uzasadniony interes Administratora.
 • w celu marketingu własnych usług i produktów przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych - czyli z użyciem telefonu, kiedy zostanie wysłany SMS, z użyciem komputera kiedy zostanie wysłany e-mail – na podstawie dobrowolnej zgody klienta,
 • w celu umieszczenia numeru w spisie abonentów za zgodą klienta występującego z takim żądaniem.
 • w celu wykonywania obowiązków nałożonych przepisami prawa jak przechowywanie danych księgowych, danych dla celów podatkowych, danych generowanych i przechowywanych w sieci telekomunikacyjnej na potrzeby ich przekazywania odpowiednim organom państwowym czy danych związanych z reklamacjami usług po rozwiązaniu umowy, a przed upływem terminu 12 miesięcy (łącznie tzw. "retencja danych") - wykonywanie obowiązków nałożonych na Administratora przepisami prawa.

Jednocześnie, informujemy, iż podanie danych, których żądamy przy zawarciu umowy jest dobrowolne niemniej jednak niezbędne dla wykonania umowy i świadczenia na Państwa rzecz usług. Podanie danych osobowych w celu promocji i marketingu własnych usług, przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących (tj. poprzez wysłanie oferty promocyjnej za pośrednictwem SMS czy wiadomości e-mail) jest dobrowolne, a ich niepodanie spowoduje wyłącznie uniemożliwienie bieżącego zapoznania się z ofertami promocyjnymi naszych usług.