Czionka domyślna Czionka średnia Czionka duża
eBOK ZALOGUJ

Zmiany w Umowach Abonenckich od dnia 21.12.2020r.

Szanowni Klienci

Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875 z późn. zm.), tzw. Tarcza antykryzysowa 3.0, wprowadza między innymi zmiany w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne PT (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 oraz z 2020 r. poz. 374 i 695), które wejdą w życie 21 grudnia 2020 r.
Przepisy te zobowiązują wszystkich operatorów telekomunikacyjnych do zaktualizowania dokumentów w odpowiednim zakresie.
W związku z powyższym przekazujemy Państwu informacje o zmianach, jakie będą w prowadzone w Umowie Abonenckiej oraz Regulaminie Świadczenia Usług od 21.12.2020 r.

Zmiany wprowadzane do Umowy Abonenckiej:

I. WYPOWIEDZENIE UMOWY W FORMIE DOKUMENTOWEJ

W przypadku, gdy dostawca usług umożliwia zawarcie umowy w formie dokumentowej, jest on zobowiązany umożliwić jej rozwiązanie, jak również odstąpienie od niej albo jej wypowiedzenie w formie dokumentowej.

II. ZAWIADOMIENIE O OTRZYMANIU OŚWIADCZENIA O WYPOWIEDZENIU

W przypadku, gdy abonent skorzysta z uprawnienia opisanego powyżej, a zatem złoży dostawcy oświadczenie o wypowiedzeniu umowy w formie dokumentowej, dostawca usług niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu jednego dnia roboczego, od chwili otrzymania tego oświadczenia, zawiadamia abonenta o jego otrzymaniu przez:

  • wysłanie krótkiej wiadomości tekstowej (SMS) na numer wskazany przez abonenta do kontaktu, widniejący w umowie podlegającej wypowiedzeniu – w przypadku abonenta, który wskazał numer niegeograficzny;
  • wykonanie połączenia telefonicznego na numer wskazany przez abonenta do kontaktu, widniejący w umowie podlegającej wypowiedzeniu – w przypadku abonenta, który wskazał numer geograficzny.
Dostawca potwierdza abonentowi na trwałym nośniku przyjęcie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, w terminie 14 dni od złożenia tego oświadczenia, wskazując:
  • nazwę usługi będącej przedmiotem wypowiedzenia,
  • dzień otrzymania wypowiedzenia,
  • dzień rozwiązania umowy.

III. WYPOWIEDZENIE UMOWY PO AUTOMATYCZNYM PRZEDŁUŻENIU UMOWY NA CZAS NIEOKREŚLONY

W przypadku gdy umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta na czas określony, uległa automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony po okresie jej obowiązywania, abonentowi przysługuje prawo do jej wypowiedzenia w każdym czasie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia abonent ponosi jedynie koszty świadczenia usług telekomunikacyjnych objętych umową.

IV. AUTOMATYCZNE PRZEDŁUŻENIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

O zbliżającym się terminie automatycznego przedłużenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych na czas nieokreślony, dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych będzie informował abonenta w sposób jasny i zrozumiały na trwałym nośniku, w terminie nie później niż 30 dni przed upływem okresu, na jaki umowa została zawarta. Takie zawiadomienie powinno obejmować informacje o:

  • automatycznym przedłużeniu umowy,
  • sposobach jej rozwiązania,
  • najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych.

Jeśli nie akceptują Państwo wskazanych powyżej, nowych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych, mają Państwo prawo do złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy abonenckiej do dnia wejścia zmian w życie tj. do 21 grudnia 2020 r., w trybie i na warunkach przewidzianych jej postanowieniami - powinno ono zostać złożone pisemnie i dostarczone pocztą na adres: F.H. GIGA Plac Konstytucji 3 Maja 6, 32-043 Skała.
W razie wypowiedzenia umowy abonenckiej w taki sposób, że jej rozwiązanie nastąpi w czasie określonym, na jaki została zawarta, Operatorowi będzie przysługiwało roszczenie o zwrot ulg udzielonych przy zawarciu umowy, o których mowa w art. 57 ust. 6 ustawy Prawo telekomunikacyjne, ze względu na fakt, że wskazane powyżej zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa.

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usług:

I. AKTUALIZACJA OFERTY DOSTAWCY

Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych co najmniej raz w roku informuje abonenta o najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych, chyba że abonent nie wyraził zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.

II. NARZĘDZIE SŁUŻĄCE MONITOROWANIU WYKORZYSTANIA PAKIETU

Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych świadczący usługi w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej, które są rozliczane w oparciu o czas albo ilość wykorzystanych danych lub jednostek taryfikacyjnych, zapewnia konsumentowi narzędzie umożliwiające monitorowanie wykorzystania tych usług.

III. PRZENIESIENIE NUMERU

Abonent zachowuje prawo do przeniesienia dotychczasowego numeru przez okres nie krótszy niż 1 miesiąc od daty rozwiązania umowy. Abonent może zrzec się tego prawa.

IV. ZAPEWNIENIE CIĄGŁOŚCI DOSTĘPU DO INTERNETU

Abonent będący stroną umowy z dostawcą usługi dostępu do sieci Internet w przypadku zmiany dostawcy tej usługi ma prawo do zachowania ciągłości świadczenia usługi, chyba że nie jest to technicznie wykonalne.

Pobierz informację w formacie PDF

Zamów rozmowę
z handlowcem
Proszę uzupełnić formularz,
aby zamówić rozmowę z handlowcem.
AKTUALNOŚCI
Ładowanie treści...
Pokaż więcej aktualności